Dropkick Murphys

You're a Rocket Queen

What do you want? - I want rock n' roll!